Regulamin korzystania z Platformy SlotMarket.pl

 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin.
  2. Regulamin Imprezy – regulamin imprezy określający szczegółowe warunki organizacji oraz uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu, dystrybuowanym za pośrednictwem SlotMarket.pl.
  3. Regulamin Produktu – regulamin sprzedaży towaru lub usługi dodatkowej określający szczegółowe warunku ich dostawy, dystrybuowane za pośrednictwem SlotMarket.pl.
  4. SlotMarket.pl/Portal– strony i inne aplikacje udostępniane poprzez sieć Internet służące pośredniczeniu w rejestracji na Imprezy oraz zamawianiu Produktów, którego właścicielem jest SE Group Sp. z o.o., z siedzibą w Nowej Iwicznej kod pocztowy 05-515 przy ul. Zimowej 31a/28 (adres korespondencyjny ul. Czapli 31a 02-781 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, Wydział nr XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000360863, NIP 9512317199, REGON 142480180.
  5. Administrator - SE Group Sp. z o.o., z siedzibą w Nowej Iwicznej kod pocztowy 05-515 przy ul. Zimowej 31a/28 (adres korespondencyjny ul. Czapli 31a 02-781 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, Wydział nr XIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000360863, NIP 9512317199, REGON 142480180.
  6. Użytkownik – osoba fizyczna, która skutecznie założyła konto w SlotMarket.pl.
  7. Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca konto w SlotMarket.pl, która skutecznie zarejestrowała się na Imprezę lub zamówiła Produkt za pośrednictwem Portalu.
  8. Organizator – podmiot trzeci będący faktycznym organizatorem Imprezy lub dostawcą Produktów dodatkowych.
  9. Impreza – wydarzenie o charakterze sportowym, kulturalnym lub rozrywkowym, w którem uczestnictwo Organizator dystrybuuje za pośrednictwem Portalu.
  10. Produkty dodatkowe – wszelkie towary i usługi oferowane za pośrednictwem SlotMarket.pl, nie stanowiące integralnego elementu udziału w danej Imprezie.
  11. Konto – zespół danych, informacji o Użytkowniku przechowywanych przez Portal dla potrzeb realizacji funkcji Portalu, przekazanych samodzielnie i dobrowolnie przez Użytkownika, będący elementem bazy danych oraz jej systemu zarządzania.
  12. Opłata – opłata startowa lub cena Produktu dodatkowego określona przez Organizatora, którą wpłaca Użytkownik podczas rejestracji na Imprezę lub zamawiania Produktu dodatkowego.
 1. Rodzaje i zakres usług
  1. Platforma SlotMarket.pl udostępnia Użytkownikom dane i informacje o Imprezach i Produktach dodatkowych, które Organizatorzy udostępnili do nabycia na Portalu.
  2. Użytkownicy za pośrednictwem Portalu mają możliwość zarejestrowania się na Imprezy oraz zakupu Produktów dodatkowych.
  3. Za pośrednictwem Portalu Użytkownik zawiera umowę z Organizatorem za pośrednictwem Administratora działającego w imieniu własnym i na rzecz Organizatora.
 1. Założenie i użytkowanie konta użytkownika
  1. Założenie Konta użytkownika jest bezpłatne i dobrowolne.
  2. Przed założeniem Konta w Portalu, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
  3. Użytkownicy, zakładając Konto w Portalu, wyrażają zgodę na jego postanowienia oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i Organizatora na potrzeby realizacji umów zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
  4. Użytkownik jest zobowiązany podać swoje dane zgodne ze stanem faktycznym.
  5. Po zakończeniu procesu rejestracji konta, Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego Konta z wykorzystaniem loginu i hasła, w którym może zarządzać swoimi danymi. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zawartych w Koncie. Wszelkie niezgodności wynikające z niedochowania powyższego obowiązku obciążają Użytkownika.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia Konta użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad użytkowania Konta. W każdym czasie Użytkownik może usunąć Konto użytkownika w trybie przewidzianym Polityką Prywatności.
 1. Rejestracja na Imprezę oraz zamawianie Produktów dodatkowych
  1. Możliwość rejestracji na Imprezę oraz zamawiania Produktów dodatkowych za pośrednictwem SlotMarket.pl, mają wyłącznie osoby, które posiadają aktywne Konto użytkownika. W celu dokonania rejestracji na Imprezę lub zamówienia Produktów dodatkowych, w pierwszej kolejności należy zarejestrować Konto bądź też zalogować się na portalu.
  2. Dokonując rejestracji na Imprezę użytkownik deklaruje znajomość i akceptację Regulaminu Imprezy, który jest mu udostępniony w wersji elektronicznej przed dokonaniem rejestracji.
  3. Zamawiając Produkt dodatkowy Użytkownik deklaruje znajomość i akceptację Regulaminu Produktu, który jest mu udostępniany przed dokonaniem zamówienia.
  4. Podczas procesu rejestracji na Imprezę lub zamówienia Produktu dodatkowego, Użytkownik jest zobowiązany podać wszystkie swoje dane, które są wymagane przez Organizatora.
  5. W celu dokonania skutecznej rejestracji na Imprezę lub zamówienia Produktu dodatkowego, niezbędne jest przeprowadzenie pełnej rejestracji z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego oraz dokonanie płatności za Opłatę.
  6. Kwoty Opłat zawierają podatek VAT oraz wszystkie inne podatki.
 1. Płatność elektroniczna
  1. Skuteczna rejestracja udziału w Imprezie lub zamówienie Produktu dodatkowego przez Użytkownika wymaga dokonania Opłaty, która realizowana jest poprzez przekierowanie Użytkownika do formularza płatności elektronicznych z podaną, właściwą kwotą do zapłaty.
  2. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Blue Media Spółka Akcyjna (81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590).
  3. Dostępne formy płatności:
   1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro.
   2. Płatności online.
   3. Płatności mobile BLIK.
 2. Wyżej wskazany sposób płatności jest wyłącznym sposobem dokonywania płatności przewidzianym w ramach Portalu.
 3. W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 1. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi działania Portalu i procesu rejestracji na Imprezę lub zamawiania Produktu należy kierować drogą elektroniczną na adresy mailowe:
   1. Rejestracja na Imprezy: contact@slotmarket.pl
   2. Zamawianie Produktów: services@slotmarket.pl
 2. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami dotyczącymi przebiegu Imprezy lub dostawy Produktów dodatkowych należy kierować bezpośrednio do Organizatora wg procedury reklamacyjnej ujętej w Regulaminie Imprezy lub Regulaminie Produktu.
 3. SlotMarket.pl odpowiada wyłącznie za prawidłowość działania Portalu i zastrzega sobie prawo negatywnego rozpoznania reklamacji, jeżeli dotyczy ona skutków działań Użytkownika wynikających z naruszenia lub niezastosowania się do Regulaminu.
 1. Rezygnacja z udziału w Imprezie lub ze złożonego zamówienia na Produkty dodatkowe
  1. Wszelkie kwestie związane z rezygnacją uczestnika z udziału w Imprezie, na którą się zarejestrował będą rozwiązywane zgodnie z Regulaminem Imprezy (o ile jest to przewidziane).
  2. W przypadku odwołania imprezy bądź zmiany jej terminu zwrot kosztów wniesionych z tytuły opłaty startowej będzie dokonywany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie Imprezy (o ile jest to przewidziane).
  3. Wszelkie kwestie związane z rezygnacją/odstąpieniem od zawartej umowy na Produkty dodatkowe zawarte będą w Regulaminie danego Produktu i realizowane będą przez Organizatora.
  4. Administrator zaznacza, iż na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 1. Odpowiedzialność
  1. Slotmarket.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań wynikające z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika. W żadnym wypadku Użytkownik nie może udostępniać swojego dostępu do Platformy innemu Użytkownikowi lub osobie trzeciej.
  2. SlotMarket.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez Użytkownika.
  3. SlotMarket.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z organizacją Imprezy. Za organizację imprezy odpowiada tylko i wyłącznie jej Organizator.
  4. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za błędy i wady związane z Produktami dodatkowymi oferowanymi za pośrednictwem SlotMarket.pl. Za odpowiednią dostawę Produktów dodatkowych odpowiada ich dostawca.
 1. Ochrona danych osobowych
  1. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne jednak stanowi konieczny warunek prawidłowej realizacji usług dostępnych na platformie.
  2. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,oraz Polityką prywatności SlotMarket.pl.
  3. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się z naszą Polityką prywatności oraz Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
 1. Prawa do własności intelektualnej
  1. Wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące treści zamieszczonych na platformie oraz oprogramowania dostępnego bądź wykorzystanego na Portalu należą do Administratora lub/oraz jego kontrahentów.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
  2. Administrator poinformuje Użytkownika o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem danych z Konta użytkownika lub poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Portalu.
  3. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych odpowiednich przepisów prawa polskiego.
  4. Wszelka komunikacja pomiędzy użytkownikiem a portalem powinna być prowadzona drogą elektroniczną.